งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สสจ. พัทลุง
2565
- ร้อยละของจังหวัดที่มีการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน
  นิยามตัวชี้วัด HIS Gateway จังหวัดพัทลุง
  template_2565-ict
  ข้อสั่งการให้ดำเนินการติดตั้ง HIS Gateway
  รายงานการประชุม 30/12/2564
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสุขภาพ
  HIS Gateway Monitor
  บันทึกการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 (กระทรวง)
   
- Digital Health Platform
  ข้อสั่งการการคัดเลือกโรงพยาบาลนำร่องระบบ Digital Health Platform จังหวัดพัทลุง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการ Digital Health Platform ตอบโจทย์ประเด็นปฏิรูปสำหรับ เขตสุขภาพที่ 12
  สมัครเข้าใช้ dahbord NCD ระดับ รพ.สต. สสอ. รพช.สสจ.
  คู่มือการลงทะเบียน onesdid3 (แจ้งเขตเพื่ออนุมัติ User)
  การอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอสม. เขต12 ปีงบประมาณ 2565
   
- ร้อยละของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล
  รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2565
  นิยามตัวชี้วัดร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมล
 

symptom checker spanish