Nature
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1587/2558 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 1. การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย 2. งานนิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญา 3. การดำเนินการทางวินัย 4.การบังคับใช้กฎหมาย 5.การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง 6.การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง 7.การเผยแพร่ให้ความรู้ทางกฎหมาย 8.การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง 9.การดำเนินมาตรการทางปกครอง 10.การดำเนินงานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี 11.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 12.การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 13.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ และการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 14.ปฏิบัติหน้าที่ราชการอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
1. การมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

2. การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

3. การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

4. กฎหมาย/ระเบียบเกี่ยวกับวินัย/ละเมิด
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

5. เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

6. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

7. เกี่ยวกับงานพัสดุ
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

8. เกี่ยวกับการบริหารราชการ
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

9. เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

10. ลิ้งค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มกม.สธ.,ก.พ.,ก คลัง,กรมบัญชีกลาง,อย.,กรมควบคุมโรค ฯลฯ
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล

11. กิจกรรม
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
ลำดับที่ เอกสาร วันเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล