"ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 6 เรื่อง เป็นข้อร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 1 เรื่อง ร้องเรียนเรื่องชู้สาว 1 เรื่อง ร้องเรียนขอความเป็นธรรม 1 เรื่อง ร้องเรียนการให้บริการ 2 เรื่อง และร้องเรียนพฤติกรรมส่วนตัว 1 เรื่อง ไม่มีข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .. ส่งข่าวโดยกลุ่มงานนิติการ"